ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ������������������ ��������������� 5

������������ ��������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close