ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ��������� 2

������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close