ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ��������� ��������������� 1

������������ ��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close