ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ��������� ��������� ��������������� 2

��������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close