නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������������ ������ ��������������������������� ���������������

������������������������ ������ ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close