ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ��������������������� ������������������������ 8

��������������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close