ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������ ��������� ������������������ ��������� 1

������ ��������� ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close