ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ��������������������� ��������� ������������������ 10

��������������������� ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close