නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������� ��������� ������ ������������������ ��������� 5

��������� ��������� ������ ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close