භාවනාවධ්‍යාන ������������ ��������������������������� ������������������ ������������ ��������� ��������������� ������

������������ ��������������������������� ������������������ ������������ ��������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close