පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������������������� ������ ��������������������������� 4

��������������������� ������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close