පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������� ������������ ������

��������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close