පටිච්චසමුප්පාදයජාතිගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය ��������������� ������

��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close