නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������������������ ��������� ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close