නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������ ��������������������� 2

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close