නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������������������������������������� ��������������������������������� ������ ��������������� 4

��������������������������������������������� ��������������������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close