නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������������������������������������� ������������������������ ��������������������� 1

��������������������������������������������� ������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close