නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ��������������� ������������������������������ ���������������������������

������������ ��������������� ������������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close