නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� ��������������� ���������������

��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close