නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������� ��������������������������������� ��������������������� ���������������

��������� ��������������������������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close