පටිච්චසමුප්පාදයජාතිගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය ������ ������������������ ������������ ������������ ��������������������������������� ������������������ ������

������ ������������������ ������������ ������������ ��������������������������������� ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close