නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ������������������ ������ ��������������������� 1

������������������ ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close