නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ������������������ ������������ ��������������������� 1

������������������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close