නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ������������������ ������������������ ������������ 3

������������������ ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close