විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������������������������ ���������������������

������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close