ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය ������ ��������������� ��������� ������������������ ������������������ 15

������ ��������������� ��������� ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close