භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ��������������������� 3

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close