නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������� ������������������ ������������������ ��������������������������� 2

��������������������������� ������������������ ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close