නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������������������ ������ ������ ��������������� ������ 1

������������������������ ������ ������ ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close