භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������ ������������ ��������������� 1

������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close