භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������ ������������ ���������������

������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close