භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������ ������������������ ��������� ������������ ���������������

������������������ ������������������ ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close