භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������������������ ��������������� 1

������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close