භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close