භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������ ������������������ ������������������������ 2

������������ ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close