භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������ ������������������ ������������������������

������������ ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close