භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������ ��������� ������ ��������������� ������ ���������

������������ ��������� ������ ��������������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close