භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������ ������ ��������������������� ������������������ 5

������������������ ������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close