භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ������������������ ������ ��������������������� ������������������

������������������ ������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close