භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ��������������� ������ ��������� ���������������������������

��������������� ������ ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close