නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������������������ 5

��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close