නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ��������������������� ��������� ������������������ 2

��������� ��������������������� ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close