නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������������������ ��������� ������������������ 2

��������� ������������������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close