නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������������������ ��������������������� ������������ ������������������������ ��������������� 20

������������������������ ��������������������� ������������ ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close