නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������� ������������������ ��������������������� ��������������� ������������������������ 1

��������������������� ������������������ ��������������������� ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close