නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������������ ��������������������� ������������ 4

��������� ������������������ ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close