නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������ ��������������������� ��������������������������������������������� 2

��������������� ������������ ��������������������� ��������������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close