නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������ ��������������� 4

��������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close