නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������� ��������������� ������������ ��������� 1

��������������� ��������� ��������������� ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close