නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ��������������� ������ ������������������������������ ������������������������ 1

������������ ��������������� ������ ������������������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close