නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������������� ������ ������������������ ��������������� ��������������� 1

��������������� ��������������� ������ ������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close