භාවනාවකර්මස්ථාන ��������������� ������������ ��������������������� ��������� 4

��������������� ������������ ��������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close