පටිච්චසමුප්පාදය වේදනා පච්චය ප්‍රසාදෝ

වේදනා පච්චය ප්‍රසාදෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close