දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������ ������������������ ��������� ��������� ��������� ��������������������������� ������������������

������������ ������������������ ��������� ��������� ��������� ��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close